Aile Hukuku Konuları

NİŞANLANMA

 • Nişanlılığın hükümleri 
 • Nişanın bozulmasının sonuçları 
 • Maddi tazminat, manevi tazminat 
 • Hediyelerin geri verilmesi 
 • Zamanaşımı 

EVLENME

 • Evlenme ehliyeti ve engelleri
 • Yasal temsilcinin izni(küçük ve kısıtlılar hakkında) veya mahkeme kararı ile izin 
 • Evlenme engelleri (hısımlık,önceki evlilik,gaiplik durumunda evliliğin feshinin gerekliliği vs.)
 • Kadın için bekleme süresi(önceki evliliğin bitiminden itibaren iddet müddeti,iddet süresinin kaldırılması) 
 • Akıl hastalığı engeli 
 • Yok hükmünde olan evlenmeler 
 • Evlenmenin iptali davaları (hata,hile,korkutma ile yapılan evlilikler) 
 • Yasal temsilcinin dava hakları 

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

 • Eşlerin hak ve yükümlülükleri 
 • Oturulacak konutun seçimi, evlilik birliğinin yönetimi,giderler katılma 
 • Kadının soyadı 
 • Eşlerden birinin evlilik birliğini temsil yetkisini aşması durumunda temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 
 • Eşlerin meslek ve işi 
 • Aile konutu (malik olmayan eşin tapuda aile konutu şerhi koydurma hakkı)
 • Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda hakimin müdahalesini isteme (uzlaşma, uzman yardımı)
 • Eşlerden birinin evlilik birliğine katkıdan kaçınması halinde hakimin onun borçlularına diğer eşe ödeme yapması emri vermesi
 • Eşlerin ayrı yaşaması halinde haklı sebep varlığı halinde hakimin alacağı önlemler 

BOŞANMA
- BOŞANMA SEBEPLERİ

 • Zina 
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 
 • Eşlerden birinin diğerini ve ortak konutu terk etmesi(yapılacak işlemler) 
 • Akıl hastalığı 
 • Evlilik birliğinin sarsılması (şiddetli geçimsizlik)- Davacının kusurunun daha ağır olması halinde davalının açılan davaya itiraz hakkı
 • Anlaşmalı boşanma şartları 
 • Boşanma sebeplerinden biri ile açılan ve reddedilen davadan itibaren üç yıl geçmesi ve eşlerin bir araya gelmemesi halinde boşanma hakkı 

- BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARI

 • Yetkili mahkeme 
 • Davanın devamı süresince geçici önlemler (barınma,nafaka, vs.)
 • Ayrılık süresi , ayrılık süresinin bitimi , boşanma
 • Boşanan kadının kişisel durumu (bekarlık veya eşinin soyadını kullanması)
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat 
 • Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası 
 • Boşanmadan doğan haklarda zamanaşımı 
 • Velayet , çocukla kişisel ilişki kurulması (büyükbaba ve büyükananın çocukla kişisel ilişki kurma hakkı) 
 • Değişen şartlara göre nafakanın arttırılması, kaldırılması , kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davaları 
 • Velayetin kaldırılması , diğer eşten alınması davaları , çocuğun tercih hakkı 
 • 18 yaşını dolduran ve eğitimine devam eden çocuğun yardım nafakası isteme hakkı 
 • Yurtdışında boşanan eşlerin boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması için dava açması (tenfiz kararı) zorunluluğu 

- EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ

 • Yasal mal rejimi (edinilmiş mallara katılma) 
 • Mal rejimi sözleşmesi (evlilik sözleşmesi) 
 • Olağanüstü mal rejimi (hakim kararı ile) 
 • Edinilmiş mallara katılma 
 • Mal ayrılığı 
 • Paylaşmalı mal ayrılığı 
 • Mal Ortaklığı 
 • Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 

- HISIMLIK (SOYBAĞI KURULMASI)

 • Genel olarak soybağının kurulması (anne veya baba ile farklı şartlarda) 
 • Babalık karinesi 
 • Soybağının reddi (nesebin reddi) davaları 
 • Dava açma süreleri 
 • Babanın çocuğunu tanıması ve babalık hükmü 
 • Babalık davası 
 • Diğer ilgililerin miras hakkı 

- EVLAT EDİNME

 • Genel koşulları 
 • Eşlerin birlikte evlat edinmesi koşulları
 • Tek başına evlat edinme koşulları 
 • Evlat edinilenin yaşı ve rızası 
 • Evlat edinilenin anne ve babasının rızası 
 • Rızanın aranmamasının koşulları 
 • Evlat edinilmenin hükümleri 
 • Evlatlık işlemlerinde aracılık şartları ve ilgili tüzük hükümleri
Ayşegül Dalkır Kahveci - Dalkır Hukuk Bürosu - Boşanma Avukatı - Ankara - En iyi Boşanma Avukatı - Türkiye'nin en iyi boşanma avukatı